• Dirigent: Igor Dohovič - igor@dohovic.com
  • Mail: musica.iuvenalis.web@gmail.com
  • Telefón: +421 905 215 828
  • Fax: +421 55 62 531 12

O nás

Komorný sláčikový orchester Musica Iuvenalis vznikol v roku 1964 pri vtedajšej Ľudovej škole umenia na Sverdlovovej ulici z neprofesionálneho komorného hudobného telesa, ktoré pôsobilo na tejto škole. Prvým dirigentom bol Ján Grünwald. Orchester dlhé roky sídlil pri Ľudovej škole umenia na Sverdlovovej ulici, až kým sa v roku 1991 presťahoval s hudobnou školou, ktorá sa medzitým premenovala na Základnú umeleckú školu Márie Hemerkovej, do priestorov na Hlavnej ulici v Košiciach.

    Orchester - to sú ľudia a ich osudy. Za tých pár desiatok rokov je to už niekoľko generácií. Členmi orchestra sú predovšetkým študenti stredných a vysokých škôl, ktorí sa venujú hudbe prevažne amatérsky, no za notovými pultmi sedia už aj zamestnaní dospelí ľudia. A čo robia, keď práve nemuzicírujú? Študujú alebo pracujú ako lekári, učitelia, inžinieri, podnikatelia a niektorí sú aj profesionálni hudobníci.

    Dlhé roky (1967-1994) viedol orchester a veľa svojho času a skúseností odovzdával mladým ľuďom Artem Podhájecký. V rokoch 1994-1996 prevzal taktovku Ladislav Gurbaľ, ktorého v roku 1997 na krátky, ale veľmi produktívny čas vystriedal Karol Petróczi. Po jeho odchode sa umeleckým vedúcim orchestra Musica Iuvenalis stáva v roku 1997 Igor Dohovič, ktorý sám kedysi začínal ako huslista v tomto orchestri. Každý z dirigentov je iný, osobnosť vždy niečím výnimočná. Každý z nich odovzdal orchestru časť svojich skúseností i poznatkov z profesionálneho hudobného sveta. Počas svojho pôsobenia všetci dirigenti formovali duše mladých ľudí a zároveň im umožnili objaviť vždy to pekné, čo všetci dodnes nachádzajú nielen v počúvaní hudby, ale hlavne v aktívnom muzicírovaní.

    Členovia orchestra sa stretávajú dvakrát týždenne na pravidelných skúškach v priestoroch hudobnej školy. Trojhodinový maratón tvrdej práce, zábavy a hudby. A výsledok si môžu poslucháči vypočuť na pravidelných vianočných, veľkonočných a výročných koncertoch, plesoch, vernisážach výstav, ale hlavne na hudobných festivaloch na Slovensku i v zahraničí. Počas svojej dlhoročnej histórie získal orchester Musica Iuvenalis mnoho ocenení doma i v zahraničí. Orchester sa zúčastňuje Festivalu neprofesionálnych komorných a symfonických telies „Divertimento Musicale ” . Niekoľkonásobným získaním prvého miesta s pochvalou poroty na Európskom hudobnom festivale mládeže v belgickom Neerpelte sa vo svojej kategórii dostal medzi európsku špičku. Viacnásobné pozvanie a účasť na Európskom festivale hudby mladých v portugalskom Vila Nova de Gaia boli uznaním dlhoročnej práce. Orchester úspešne reprezentuje na koncertoch v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Ukrajine, Španielsku a v Škótsku. Niekoľkokrát nahrával svoj repertoár aj pre Slovenský rozhlas.

    Orchester a jeho život je úzko spätý s košickým hudobným dianím. Nie sú to len koncerty v rámci hudobnej školy, samostatné koncerty, ale aj spolupráca s viacerými košickými speváckymi zbormi (Košický spevácky zbor učiteľov, zbor Sv. Cecílie, ukrajinský miešaný zbor Karpaty), sólistami z radov žiakov košických hudobných škôl, konzervatória i Štátneho divadla v Košiciach. Zaujímavosťou sú nedávne spoločné vystúpenia vo forme výchovných koncertov s rockovou skupinou Sexit pre žiakov košických škôl i verejnosť.

    Vrcholným uznaním práce orchestra bola v roku 1994 účasť v programe profesionálneho hudobného podujatia Košická hudobná jar. Na tomto koncerte sa zúčastnilo mnoho osobností košického hudobného života a krásnym gestom podpory bolo aktívne zapojenie bývalých členov orchestra. Spoločný koncert sa stal impulzom pre ďalšie spoločné stretnutia odchovancov Musica Iuvenalis, ktorí sa aj napriek svojim pracovným, rodičovským a mnohým iným povinnostiam a záujmom nechceli vzdať lásky k hudbe, priateľstva a krásneho pocitu z aktívneho muzicírovania a preto sa aj naďalej pravidelne stretávajú.

    Z celej 50-ročnej histórie nie je ľahké spomenúť všetkých, ktorí sa snažili napomôcť mladým ľuďom v ich ceste životom spolu s hudbou, ktorú majú všetci tak radi. Vďaka patrí rodičom, učiteľom hudobných škôl, košickým hudobným školám, mestu Košice a všetkým, ktorí sa svojou troškou pričinili o to, aby ušľachtilé posolstvo hudby zostalo v duši mladých ľudí zachované.